Grupa Erbud Industry oferuje pełen serwis - kompleksową obsługę obiektów, maszyn, urządzeń, linii technologicznych, instalacji i zbiorników w zakresie modernizacji, remontów, diagnostyki, badań technicznych i doradztwa specjalistycznego w energetyce i przemyśle w celu utrzymania wysokiej dyspozycyjności urządzeń, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.

Świadczymy wysoce wyspecjalizowane usługi w zakresie:

Kompleksowe modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych. Posiadamy uprawnienia UDT w zakresie wytwarzania elementów urządzeń oraz napraw i modernizacji kotłów parowych, wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów parowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych, w tym również na materiały żrące lub trujące.

Kompleksowo remontujemy i modernizujemy turbiny przemysłowe i ciepłownicze, układy regulacji, układy olejowe turbozespołów, urządzenia układów próżniowych i kondensacyjnych, podgrzewacze regeneracyjne, zbiorniki wody zasilającej i odgazowywaczy, stacje redukcyjno-schładające, rurociągi i armaturę.

Kompleksowo remontujemy, modernizujemy i serwisujemy urządzenia pompowe- pompy wody zasilającej w układach regulacji falownikowej i sprzęgłami hydrokinetycznymi, pompy wody chłodzącej, pompy kondensatu, pompy odwodnień blokowych, pompy ściekowe, pompy bagrowe, pompy sieciowe i przewałowe.

Wykonujemy kompleksowe prace w zakresie wykonawstwa, modernizacji i remontów urządzeń elektrycznych i AKPiA w elektrowniach i elektrociepłowniach, w tym: instalacji elektrycznych kotłów parowych i wodnych, turbin, generatorów, rozdzielni i stacji transformatorowo-rozdzielczych wszystkich napięć, silników elektrycznych małej, średniej i wielkiej mocy, układów automatyki i sterowania cyfrowego oraz konwencjonalnego.

Wykonujemy kompleksowe prace inwestycyjne i modernizacyjne dla energetyki zawodowej. Różnorodność naszych brygad - od cieplno-mechanicznych poprzez elektryczne i ciepłownicze po budowlane - pozwala na kompleksową realizację tego typu zadań:

 • Instalacje nawęglania i odpopielania - urządzenia do rozładunku węgla, podajniki, młyny węglowe, przewody mieszanki pyło-powietrznej, palniki, kanały powietrza i spalin, wentylatory podmuchu, obrotowe podgrzewacze powietrza, elektrofiltry, cyklony i multicyklony.
 • Instalacje Odsiarczania Spalin – elektrofiltry i filtry workowe, reaktory, kanały spalin, zbiorniki popiołu i sorbentu, pneumatyczne instalacje transportu popiołu, sprężarkowni, instalacje przygotowania wody i powietrza, stacje rozładunku i załadowania.
 • Instalacje technologiczne – sprężonego powietrza, gazowe, uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków.
 • Instalacje termicznej utylizacji odpadów- montaż i serwis spalarni.
 • Wykonujemy kompleksowe modernizacje i remonty sieci parowych i wodnych w technologii rur preizolowanych jak i o izolacji tradycyjnej. Nasze brygady ciepłownicze posiadają odpowiednie wyposażenie w sprzęt budowlany oraz spawalniczy do realizacji ww. prac.
 • Budujemy i modernizujemy sieci cieplne, komory ciepłownicze, systemy sterowania i automatyki sieci ciepłowniczych,
 • Projektujemy i instalujemy węzły cieplne, rurociągi i instalacje.

Wykonujemy kompleksowe badania techniczne maszyn i urządzeń. Nasze Laboratorium Badań Technicznych Wydziału Diagnostyki posiada uznanie II stopnia Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego (UDT nr rej. LB-010/14). Pracownicy naszego Wydziału Diagnostyki to wykwalifikowani fachowcy o wieloletnim doświadczeniu w realizacji niżej wymienionych badań.

 • Badania radiograficzne rentgenowskie
 • Badania ultradźwiękowe wyrobów hutniczych, odlewów i złączy spawanych
 • Ultradźwiękowe pomiary grubości
 • Badania magnetyczne proszkowe i badania penetracyjne
 • Badania endoskopowe z dokumentacją fotograficzną
 • Badania metalograficzne metodą replik triafolowych
 • Badania składu chemicznego stali metoda spektralną i staloskopową
 • Pomiary twardości metodami Vickersa, Brinella, Rockwella
 • Badania naprężeń metodą tensometryczną
 • Pomiary nieokrągłości walczaków, stopnia odkształcenia, pełzania, owalizacji na łukach
 • Statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • Próba udarności wyrobów hutniczych i złączy spawanych
 • Ocena stopnia przylegania stopów łożyskowych

Wykonujemy kompleksowe prace diagnostyczne maszyn i urządzeń. Wydział Diagnostyki posiada nowoczesne wyposażenie do prowadzenia niżej wymienionych prac diagnostycznych. Zakres prac:

 • Pomiary okresowe (profilaktyczne)
 • Pomiary przedremontowe z podaniem zaleceń remontowych
 • Odbiorcze pomiary poremontowe

Metody badań:

 • Określanie stanu dynamicznego badanych urządzeń na podstawie pomiarów drgań obudów łożysk oraz komputerową analizę drgań
 • Charakterystyki częstotliwościowe przy rozruchu i zatrzymaniu maszyny
 • Wyważanie wirników maszyn w łożyskach własnych
 • Laserowe osiowanie wałów zespołów maszyn o osiach poziomych i pionowych
 • Laserowe sprawdzanie prostoliniowości i osiowanie wrzecion
 • Badania stanu technicznego klatek silników elektrycznych metodą analizy widmowej prądu

Świadczymy szeroki zakres usług warsztatowych w zakresie obróbki metali, wykonawstwa nietypowych elementów stalowych oraz regeneracji części maszyn i urządzeń. Nasze warsztaty mechaniczne posiadają odpowiednie wyposażenie do świadczenia niżej wymienionego zakresu prac:

W zakresie produkcji i naprawy świadczymy usługi:

 • nietypowych elementów stalowych
 • zbiorników ciśnieniowych
 • konstrukcji stalowych
 • wężownic i kolan giętych
 • wałów, czopów, łożysk metodami spawalniczymi
 • armatury parowej i wodnej o średnicy do 1000 mm
 • innych części maszyn w tym także tych nietypowych

Usługi spawalnicze świadczymy z zakresu:

 • spawanie gazowe acetylenowe - tlenowe(311) stali: węglowych, niskostopowych i stopowych
 • spawanie łukowe elektrodą otuloną EO (111) stali: węglowych, niskostopowych i stopowych
 • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego TIG (141) stali: węglowych, niskostopowych i stopowych
 • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów (131,135,136) stali: węglowych, niskostopowych i stopowych

Wykonujemy prace warsztatowe:

 • toczenie
 • cięcie blach
 • frezowanie na frezarkach pionowych i poziomych
 • obróbka na wiertarko frezarkach
 • cięcie plazmą do grubości 35 mm
 • cięcie gazowe do grubości 200 mm
 • antykorozyjne zabezpieczanie powierzchni

Wykonujemy konstrukcyjne elementy stalowe i montujemy konstrukcje stalowe w klasach EXC1, EXC2 i EXC3, zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1 w metodzie 1 (zgodnie ze specyfikacją własną ) lub w metodzie 3a(zgodnie ze specyfikacją Klienta). Wdrożenie i certyfikowanie systemu zarządzania procesami spawalniczymi wg wymagań normy PN-EN ISO 3834-2 oraz certyfikowanie Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) w Warsztacie mechanicznym w Łodzi pozwala nam na wykonanie elementów i konstrukcji stalowych o deklarowanych własnościach użytkowych, zgodnych z wymaganiami specyfikacji i norm zharmonizowanych.

Erbud Industry Centrum oferuje kompleksową obsługę w zakresie:

 • Całodobowy serwis i utrzymanie ruchu instalacji i urządzeń dla energetyki i przemysłu
 • Remontów i modernizacji instalacji i urządzeń dla energetyki i przemysłu
 • Remontów i modernizacji kotłów parowych i wodnych
 • Remontów i modernizacji turbin
 • Usług elektrycznych i AKPiA
 • Prac inwestycyjnych
 • Modernizacji pompowni i przepompowni
 • Usług mechanicznych i spawalniczych
 • Diagnostyki maszyn i urządzeń
 • Badań technicznych

Firma posiada Certyfikaty:

 • Zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z: PN-EN ISO 9001; PN-EN ISO 14001; PN-N-18001
 • PN-EN ISO 3834-2– zarządzanie procesami spawalniczymi, począwszy od projektowania poprzez wszystkie fazy wytwarzania wyrobów
 • PN-EN 1090 – certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji na wykonywanie stalowych elementów konstrukcji budowlanych w klasach do EXC3 (wg PN-EN 1090-2) zezwalający do wprowadzania na rynek UE i oznakowywania wyrobów znakiem CE , zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR)
 • Świadectwo kwalifikacyjne do I Grupy Zakładów dużych– uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontu spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3, zgodnie z normą PN-M-69008

Posiada uprawnienia UDT do:

 • Modernizacji i napraw kotłów: parowych, wodnych, zbiorników stałych
 • Magazynowania materiałów trujących lub żrących
 • Wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych
 • Montażu urządzeń zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych i rurociągów
 • Naprawy i wytwarzania elementów dźwigów

Erbud Industry Pomorze oferuje kompleksową obsługę w zakresie:

 • Całodobowy serwis instalacji technologicznych
 • Remontów i modernizacji kotłów energetycznych wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Remontów i modernizacji turbin parowych
 • Remontów i modernizacji elektrofiltrów
 • Remontów i modernizacji instalacji przemysłowych
 • Usług elektrycznych i AKPiA
 • Montażu linii produkcyjnych
 • Produkcji konstrukcji spawanych (zbiorniki, kanały, rurociągów, itp.)

Firma posiada Certyfikaty:

 • Zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N-18001
 • Systemu zarządzania BHP zgodnego z BS OHSAS 18001
 • Wymagań jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2
 • Zgodność Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z normą PN-EN 1090

Posiada uprawnienia UDT do:

 • Napraw
 • Wytwarzania
 • Wytwarzania w zakresie montażu
 • Modernizacji urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz na materiały trujące, żrące i palne

Erbud Industry Południe oferuje kompleksową obsługę w zakresie:

 • Całodobowy serwis i utrzymanie ruchu instalacji i urządzeń dla energetyki i przemysłu
 • Remontów i modernizacji instalacji i urządzeń dla energetyki i przemysłu
 • Remontów i modernizacji elementów kotła właściwego
 • Modernizacji obrotowych podgrzewaczy powietrza
 • Remontów i modernizacji turbin
 • Remontów i modernizacji kanałów podgrzewaczy powietrza
 • Instalacji przygotowania wody
 • Instalacji podawania biomasy
 • Modernizacji wymienników ciepła
 • Modernizacji młynów węglowych i podajników zasobników węgla
 • Remontów i modernizacji przenośników ślimakowych, taśmowych i zgrzebłowych

Firma posiada Certyfikaty:

 • PN-EN ISO 3834-2- spełnia wymagania jakości dotyczące spawania
 • EN 1090+1:2009+A1:2011- Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Firma posiada uprawnienia UDT do:

 • Modernizacji kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących
 • Wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych
 • Naprawy kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących
pdf icon
 • Ogólne warunki zamówienia
 • UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

  Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.